parallax background

درباره کمپانی .MicroSurvey Software Inc

درباره تکنولوژی IntelliCAD®   و کاربرد آن در توسعه نرم افزارهای هوشمند ماکروسرویی

تاثیر استفاده از نرم افزارهای ماکروسرویی در پروژه های عمرانی

نمودارهای آماری جمع آوری شده از پروژه های عمرانی

بهبود سطح کیفی پروژه های عمرانی و تاثیر استفاده از نرم افزارهای ماکروسرویی در مرحله طراحی (پیش از اجرا) ، پیاده سازی (اجرا) و گزارش بازرسی (پس از اجرا) برای پیمانکاران ومهندسین امر بسیار مهمی می باشد.

60%

افزایش بازده

90%

افزایش دقت

45%

کاهش هزینه ها

"همکاری با برندهای روزدنیا افتخار ماست."